ראשי |  הדף האישי שלי |  דואר נכנס |  איתור פרופיל |  חיפוש |  מועדפים |  מתאימים לי |  התמונות שלי |  הפרופיל שלי 

FREELOVE :: היכרויות אחרות

הננו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחברנו הקיימים באתר freelove
וזאת במטרה לשפר את חיי חברי האתר לתחומיהם.

אתר Freelove פותח בפניכם דלתות לקשרים אשר אולי מעולם לא חשבתם שתוכלו לקשור, ולחוות חוויות שיתכן ולא חשבתם כי תוכלו לחוות וזאת תוך שמירת פרטיות מקסימאלית בהתאם לשיקול דעתכם ורצונכם.
אין ספק שחברות באתר Freelove מאפשרת לכם להגשים את חלומותיכם הכמוסים עם חברים אחרים באתר וזאת במיוחד בחברה המודרנית בה הננו חיים ובכך להפוך את חייכם למעניינים ומענגים יותר מאשר הנם כיום.
אנו מנסים מעת לעת לשפר את האתר ונשמח תמיד לקבל את הערותיכם והארותיכם ביחס לכל עניין הקשור לאתר.
במידה ומסיבה כלשהי נאלץ לשנות תנאי מתנאי ההתקשרות, נודיע לכם על כך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהנכם מוסרים לנו ואי קבלת תגובה ו/או אי הסכמה לשינוי מהווה הסכמתכם לשינוי. לצורך התקשרות וקבלת שרות מהאתר נבקשכם לקרוא בעיון ובתשומת לב את תקנון האתר.


תקנון אתר - FREELOVE -

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון האתר המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לביננו והנו מופנה לנשים וגברים כאחד. במידה ואינכם מסכימים לתנאי ההסכם, נבקשכם שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם כמנוי באתר. במידה והנכם נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר. מובהר בזאת כי אין אפשרות ליצירת קשר מלא עם חברים באתר אלא ברכישת מנוי חבר מלא. המנוי הנרכש הנו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר/ת כאשר זכות השימוש בסיסמא הניתנת לכם הנה זכות אישית בלבד ולא ניתנת להעברה.

במידה ותבוצע העברה, רשאית Freelove להפסיק לספק לכם את שירותי האתר וזאת ללא כל החזר כספי.
אתר זה מיועד לגילאי 18 שנים ומעלה והנכם מצהירים כי גילכם הנו לא פחות מ- 18 שנה.

סוג השימוש בשרות

המשתמשים בשרות יכולים להשתמש במספר סוגי שימוש:

א. חבר מלא! הרוכש מנוי מלא על מנת שיוכל להשתמש במידע המחייב בתשלום.
ב. חבר חינם! המקבל אפשרות שימוש מוגבל בחלק מהמידע שאינו מחוייב בתשלום.

פתיחת כרטיס משתמש

משתמש שיבחר לפתוח כרטיס היכרות יתבקש להשיב על מספר שאלות (לעיל ולהלן: "שאלון להגדרת כרטיסה משתמש"), כגון: שם משתמש, מינו, גילו, טווח הגילאים של בן או בת הזוג אותם יחפוץ להכיר, אזור מגוריו, העדפותיו המיניות וכיו"ב.

לFreelove - שמור שיקול הדעת הבלעדי להוסיף ו/או לשנות ו/או להסיר שאלות מנוסח השאלון להגדרת כרטיס המשתמש. טרם מילוי השאלון להגדרת כרטיס משתמש, על המשתמש בשירות לבחור סיסמה ושם משתמש לשימוש בשירות. לגבי משתמש שרשם כינוי תפוס תבחר עבורו סיסמה שתשלח אליו בדוא"ל.

Freelove רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר או שלא לאשר את פתיחת כרטיס המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי שיהא בכך כדי להטיל אחריות על Freelove, מובהר כי Freelove לא תאשר פתיחת כרטיסי משתמשים אשר יכללו מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות למשלוח מסרים מידיים, תכנים לא הולמים, תכנים פרסומיים, פניות לקטינים, תוכן בשפה שאיננה עברית או אנגלית, או תוכן בלתי ברור (להלן: "תוכן אסור").

Freelove רשאית למחוק את תוכנו של כרטיס משתמש שיכלול תוכן אסור כך שיימחק התוכן האסור ו/או הכרטיס כולו.
Freelove תאשר או תפסול כרטיס משתמש בתוך כ- 72 שעות ממועד מילוי השאלון להגדרת כרטיס המשתמש.
Freelove תהא רשאית למחוק כרטיס משתמש אם תסבור כי הפרטים אשר צויינו בשאלון להגדרת כרטיס המשתמש אינם נכונים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

צירוף תמונה לכרטיס משתמש כפוף לאישור Freelove.

Freelove רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר או שלא לאשר את צירוף התמונה.
תמונה שתאושר תצורף לכרטיס בתוך כ- 72 שעות ממועד שליחתה על ידי המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות הכתוב לעיל, Freelove שומרת לעצמה את הזכות לדחות תמונות שאושרו לפני כן.
ל Freelove זכות לבדוק מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את אותנטית התמונה שהעלה המשתמש.
אין בכך כדי להטיל על Freelove לבצע בדיקה כאמור ואין בכך להטיל עליה אחריות בעניין.
משתמש לא יוכל למחוק תמונה שאושרה או ממתינה לאישור אם אין לו תמונות נוספות באתר. הוא יוכל לעשות כן לאחר שתאושר תמונה אחרת שלו ע"י Freelove .
Freelove לא תאשר הצגת תמונות אשר לדעתה אינן תמונותיו של בעל הכרטיס - ובכלל זה תמונות של ידוענים, תמונות בעלות אופי מיני, הנפשות, תמונות בעלי חיים, תמונות ילדים וכיו"ב.


פתיחת כרטיס משתמש שאושר על ידי Freelove כאמור, יהווה אישור מפורש של המשתמש בעל הכרטיס להשתמש בכרטיסו, תוכנו ותמונתו לצורך הצגתו למשתמשים נוספים במסגרת הצעתנו להכרות ביניהם ולצורך מטרות שיווקיות של האתר (לעיל ולהלן : "אישור שימוש בכרטיס"). בנוסף יהווה הדבר אישור לקבלת הצעות הכרות עם משתמשים אחרים, שישלחו מעת לעת מטעם האתר לפי שיקול דעתה המלא של Freelove.
משתמש רשאי להיכנס לכרטיס המשתמש שפתח ולצפות בהודעות שנכתבו לו בידי משתמשים אחרים. מובהר, כי רק למשתמש שפתח את כרטיס המשתמש האפשרות לצפות בהודעות שהשאירו משתמשים אחרים בכרטיס המשתמש.


אופן רכישת המנוי והתשלום

על המבקש להירשם למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים. תשלום בגין רכישת מנוי ניתנת לביצוע בכרטיס אשראי, המחאה או הפקדה ישירות לחשבון בנק שפרטיו ימסרו. אופן ביצוע התשלום ניתן לשינוי ויקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי. המנוי יחודש אוטומטית בסיום תקופתו, אלא אם תודיע לנו שלא לחדשו על ידי משלוח הודעה ברורה בציון פרטיכם ומספר המנוי ל 3 [email protected] ניתן לרכוש מנוי לפי הפירוט מטה.

עלות מנוי

1. מנוי שנתי ב 12 תשלומים שווים בסך 99 ש"ח כולל מע"מ כחוק
2. מנוי שנתי ב 4 תשלומים שווים בסך - 237 ש"ח כולל מע"מ כחוק. - חיסכון של 20%
3. מנוי שנתי בתשלום 1 בסך - 534 ש"ח כולל מע"מ כחוק. - חיסכון של 55%

כמו כן, הננו רשאים לשנות את מחיר המנוי מעת לעת. על כל שינוי במחיר המנוי תימסר לכם הודעה על פי כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם לנו ובמידה וברצונכם יהא שלא להאריך את תוקף המנוי תוכלו להודיענו על כך על ידי משלוח הודעה ברורה בציון פרטיכם ומספר המנוי ל 3 [email protected].

ביטול מנוי

ביטול מנוי ייעשה בכפוף לשאר הוראות התקנון והדין ולאחר קבלת הודעת המשתמש על רצונו בכך (להלן: "הודעת הביטול") בדרכים המפורטות להלן:
1. פנייה בעל פה לרבות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של השירות בטלפון מספר 03-6182010
2. פנייה בדואר רשום למשרדי Freelove לכתובת – ת.ד. 692 גבעתיים.
3. פניה בפקסימיליה שמספרה 03-6181360.
4. הודעת הביטול תכלול שם מלא, מספר תעודת הזהות כתובת דוא"ל (שבשימוש), מספר הטלפון הנייד, 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי עמו נרכש המנוי ומספר לקוח אשר מופיע בצור קשר במחשב או בהגדרות חשבון בטלפון. Freelove שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל משתמש שפנה בהודעת ביטול לקבלת פרטים נוספים.
5. ביטול המנוי ייכנס לתוקפו תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
6. אין בביטול המנוי כדי למחוק את כרטיס המשתמש, ועל מנת למחוק את כרטיס המשתמש על המנוי לפנות בבקשה מחיקת כרטיסו לשירות הלקוחות.
7. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.
8. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן לו החזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מיום רכישת המנוי, והכל בכפוף לתקנון.
9. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים ממועד העסקה הראשונית מנוי שיבטל במהלך 14 ימים אלו, יוכל לקבל החזר כספי יחסי בהתאם לימי השימוש באתר. ביטול העסקה ילווה בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

פרטיות

Freelove מחויבת לשמור ככל שניתן על כללי הפרטיות תוך שמירת סודיות על המידע האישי שלכם אולם בשימושכם בשרותי האתר הנכם מאשרים כי ידוע וברור לכם שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה את שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע שאתם מעבירים באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני שלכם, מה גם שאין לנו כל שליטה על מידע אותו הנכם מעבירים לאחרים גם אם הנם חברי האתר ולפיכך הנכם מאשרים ומסכימים כי אין אנו אחראים בכל אופן שהוא על שימוש והפצת מידע הנמסר על ידכם.

נבקשכם לבדוק בזהירות את המידע אותו הנכם מעבירים לאחרים וזאת על מנת שלא יגרמו לכם נזקים מיותרים. כמו כן, אין אנו אחראים לתוכן המידע וההודעות הנמסרים על ידכם ו/או על ידי חברי האתר השונים, אין באפשרותנו לאמת את תוכן המידע וההודעות ואין לנו כל אחריות לכך, לכן הננו מציעים כי תבחנו בזהירות כל מידע והודעה המגיעים לידיעתכם וזאת טרם שימוש בהם.

הנכם מוזהרים כי אינכם רשאים להשתמש בשירותי האתר למטרה לא חוקית ו/או בפגיעה כלשהי ברגשות ציבור כלשהו, פגיעה בסימן מסחרי ו/או זכות כלשהי ונתון לנו שיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר וכן בשם ו/או כינוי המשתמש.

במידה והשימוש על ידכם בשרותי האתר יעשה למטרה לא חוקית הננו רשאים להפסיק את אפשרותכם להשתמש אתר Freelove ו/או לפרסם ו/או להעביר מידע זה. הנכם מוזהרים כי אין אנו אחראים בכל אופן שהוא למידע המועבר על ידכם ו/או לתמונות המועברות על ידכם והאחריות מוטלת עליכם בלבד.

הנכם מסכימים ומאשרים כי מוקנית לנו בזאת הזכות הבלעדית על פי שיקול דעתנו שלא לאפשר ו/או להסיר ו/או למחוק כל מידע ו/או תמונה אשר לדעתנו עלולים לפגוע באופן כלשהו ו/או להפר את כללי ההתקשרות והשימוש בשרותי האתר.

הנכם מאשרים לנו ומסכימים כי נוכל להשתמש בטופס הפרטים ובתמונותיכם הציבוריות לצורך פרסום האתר בכל אמצעי מדיה שהוא ובכלל זה אינטרנט, טלוויזיה, מודעות, עיתונים, שבועונים וכדו'. במידה ורצונכם כי לא יעשה כל שימוש בטופס הפרטים ו/או בתמונתכם אלא באתר Freelove בלבד, תוכלו לחסום את אפשרות הגישה תוך שימוש בהוראות טופס הפרטים ביחס להסתרת מידע אשר עליכם להעביר אלינו ל 3 [email protected] במידה והמידע לא יוסתר על ידכם ניתנת לנו בכך הרשאה להשתמש במידע זה.

כללי השימוש באתר

הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן :

1. לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם ו/או לפתוח כרטסות פיקטיביות. הינך מתחייב כי בגין פעולה כזו תפצה את החברה במינימום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו לחברה כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.
2. בעת הרישום, מחויב הלקוח לציין את פרטיו האישיים בשדות, דואר אלקטרוני , שם פרטי, שם משפחה, טלפון ותאריך לידה. יובהר כי פרטים אלו שמורים במערכת לצורכי זיהוי בלבד! ואו איתור הלקוח לנוכח תלונות בגין הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
3. לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
4. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
5. לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר.
6. לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קנין אחרות.
7. לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
8. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך גיוס כספים ו/או התרמות.
9. לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים.
10. לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים"; למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר.
11. לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. הינך מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו תפצה את החברה ב- 10$ לכל הודעה ומינימום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו לחברה כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.
12. לא תהיה רשאי לצרף בתיבה "טקסט אישי" בכרטסת: טלפון , מייל ואו פרטי קשר אישיים בכל צורה שהיא! הינך מתחייב כי בגין פעולה שכזו תפצה את החברה במינימום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו לחברה כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.
13. במקרה של מתן הצהרה שקר! לחברת האשראי בה חשבונך מתנהל בכך כי "לפיה לא ביצעת את העסקה “, הינך מתחייב כי בגין פעולה שכזו תפצה את החברה במינימום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו לחברה כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.
14. לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות. הינך מתחייב כי בגין פעולה שכזו תפצה את החברה במינימום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו לחברה כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.

פרסומים

מעת לעת הננו מפרסמים פרסומים שונים ובכללם המלצות ומענה לשאלות של יועצים בתחומים שונים. הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. בכל מקרה בו מבקש המנוי מענה לבעיה הננו ממליצים כי יפנה ליועצים מקצועיים לקבלת מענה מקצועי לבעיה.

דיוור ישיר

הינך מסכים ש-החברה תשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר החברה או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי החברה או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי החברה ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמי של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת החברה תהיה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי. הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ו (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.

מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת. מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' ; כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

הודעות

כל הודעה ו/או שינוי ו/או עניין שהננו מעוניינים להביא לידיעתכם תשלח אליכם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתם לנו או על-ידי פרסום באתר. במידה והננו מודיעים לכם על שינוי כלשהו בתנאי מתנאי ההתקשרות עמנו, הרי אי קבלת מענה ו/או אי הסכמה לשינוי תחשב כי השינוי מוסכם עליכם.

שירות שוטף

הננו מתחזקים את אתר Freelove באופן שוטף אולם במידה ומסיבה כלשהי תחול הפרעה ו/או אי יכולת ו/או עיכוב במתן השירות, באפשרותנו להפסיק את המנוי ובמקרה שכזה תהיו זכאים לקבלת החזר בגין יתרת התשלום החודשי אשר שולמה על ידכם ביחס לאותו חודש או עד לתום תקופת המנוי.

זכויות

המידע אשר הננו מפרסמים במתן שירותי אתר Freelove כולל מידע שלנו ו/או של מי מטעמנו ו/או הקשור עמנו ו/או למי ממנויינו. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים להעתיק ו/או להפיץ כל מידע שכזה אלא אך ורק לאחר שתקבלו מראש ובכתב את הסכמת ורשות בעל המידע האמור.

הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שיגרם יחול עליכם בלבד. הננו מפנים תשומת לבכם כי אין אנו אחראים ומחויבים ל "קישורים חיצוניים", תוכניהם ו/או זמינותם.

אחריות לפיצוי ושיפוי

הננו מנסים לדאוג לכך כי שירותי האתר יהיו שוטפים וללא הפרעות ויהיו על פי תנאי ההתקשרות כאמור בהסכם זה. אולם למרות האמור יתכן ויהיו שיבושים ו/או טעויות ו/או עיכובים ו/או הפרעות מסיבות סבירות במתן השירות ו/או מידע קלוקל בניגוד לאמור בהסכם זה וכדו'.

הנכם מאשרים בזאת כי האמור בסעיף זה הובא לידיעתכם וכי ידוע לכם שאין לנו אפשרות "הרמטית" לחסימת כל המפגעים, אולם במקרה שכזה הנכם מאשרים כי לא תהא לכם ו/או למי מטעמכם תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין האמור בסעיף זה וכן ידוע לכם והנכם מסכימים כי אין אנו אחראים ו/או מאשרים ו/או ערבים ו/או מאמתים את פרופילים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או הודעות המנויים השונים באתר וכל התבססות על כך הנה באחריותכם הבלעדית בלבד.

במידה ותוגש על ידכם תביעה כנגדנו ויוחלט כי הננו אחראים הרי אחריותנו לפיצוי תוגבל לסכום המנוי אשר שולם על ידכם.

הנכם מסכימים לכך כי במידה וכתוצאה ממידע ו/או הודעה ו/או תמונה שימסרו ו/או יועברו על ידכם בהקשר לשימוש מכל מין וסוג שהוא בשירות משירותי האתר, תוגש תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגדנו, הנכם מתחייבים לפצותנו ולשפותנו בגין כל סכום שנדרש לשלמו עקב כך ובכלל זה גם בגין ההוצאות שיגרמו לנו ו/או למי מטעמנו ו/או מנהלינו ו/או עובדינו, בשל כך וזאת מיד עם קבלת דרישה.

הננו שומרים לנו את הזכות להעביר חלק או כל זכויותינו וחובותינו לצד שלישי ובמקרה שכזה תחול החבות על-פי הסכם זה על צד שלישי.

הדין וסמכות השיפוט

Freelove משתפת פעולה עם חקירות של רשויות אכיפת החוק וכן עם צדדים שלישים אחרים לצורך אכיפת החוק ושמירת הדינים. במסגרת זו Freelove רשאית למסור כל מידע אודות משתמשי השירות לרשויות אכיפת החוק ולכל רשות אחרת.

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו - על פי סמכותם העניינית.

תלונות

על מנת לפתור בעיות בנוגע לשירות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות על ידי לחיצה על הקישור "כתבו לנו", או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] , או על ידי פקס לטלפון 03-6181360 .
    הרעיון
    איך נרשמים
    מנויים
    הדף האישי
    פרופיל
    איתור פרופיל
    התמונות שלי
    חיפוש
    צפייה
    דואר חברים
    מועדפים
    מתאימים לי
    מקרא אייקונים
    אודותינו
    תנאי השירות
    פרטיות
כינוי

סיסמאלחץ להרשמה
    Share